ഫിറ്റ്നസ് റ്റ്യൂബ്

Anju Habeeb Fitness – Calf Raise | അഞ്ജു ഹബീബ് ഫിറ്റ്നസ് – കാഫ് റെയ്‌സ്

This video introduces Calf Raise workout to members of Anju Habeeb Fitness. അഞ്ജു ഹബീബ് ഫിറ്റ്നസ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് കാഫ് റെയ്‌സ് വർക്കൗട്ട്…

Read More